RÖVID ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KAPCSOLAT MENŰPONTBAN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKHOZ

A Társaság honlapján a KAPCSOLAT menüpontban, általam megadott személyes adataim válasz célú kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok.

Az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság csak az Ön által írtak megválaszolása érdekében és a válasz tudomásul vételéig kezeli. Ezt követően a Társaság az Ön adatait véglegesen törli. Amennyiben Ön nem járul hozzá a személyes adatainak ilyen célú kezeléséhez, az Ön megkeresését személyes adataival együtt azok észlelésével egyidejűleg
eleget téve a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek azonnal töröljük.

A Társaság által alkalmazott részletes adatvédelmi szabályok megtekinthetők a Honlapon
közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

A Szabályzatban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
„Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
„Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat kijavítsák vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
a Társaság képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,
személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.
Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („ az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („ az érintett hozzáférési joga”)

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („ az érintett helyesbítéshez való joga”)

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha :

a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („ az érintett törléshez – elfeledtetéshez – való joga”)
A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („ az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa.(„az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („ az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
+36(1) 391 1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,
amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A TÁRSASÁG HONLAPJÁVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie ), amelyeket a honlapok a felhasználók számítógépén helyeznek el. A sütik használatáról, az alkalmazott sütik fajtáiról és az azokról való részletes ismeretszerzés lehetőségeiről a Társaság a honlapján a sütik alkalmazásáról szóló figyelmeztetésben a rákattintásra nyíló TOVÁBBI INFORMÁCIÓK menüpontban ad tájékoztatást.

A Társaság honlapján lehetőséget ad az általa folytatott tevékenységgel kapcsolatos kérdések feltételére.

A kérdésfeltétel érdekében kezelt személyes adatok köre:

az érintett neve,
az érintett e-mail címe,
az üzenetben megadott további személyes adat.
Az adatkezelés célja: az érintett által feltett kérdésekre történő válaszadás megadásának lehetősége.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez, amelyet az adatok megadása melletti chat box bejelölésével ad meg. A checkbox-ot előre bejelölni tilos!

Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdésre való végleges válasz elfogadásának időpontja.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyvezetője.

A Társaság honlapján közzéteszi a munkatársak és az óvoda napi életét bemutató gyermekek fényképét.

A kezelt adatok köre:

a munkatársak fényképei,
az óvodába járó(járt) gyermekek fényképei.
Az adatkezelés célja: bizalom építés a jelenlegi és jövendő ügyfelek irányában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek, illetve az érintett gyermekek szüleinek kifejezett és önkéntes beleegyezése.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyvezetője, Honlap kezelője.

Az adatkezelés időtartama: az érintettek, illetve az érintett gyermekek szülei hozzájárulásának visszavonásáig.

A Társaság tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldal látogatói által ott közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.

Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Társaság előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.

A Társaság nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldal működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait.

A kezelt személyes adatok:

a természetes személy neve,
születési neve,
születési ideje,
születési helye,
anyja leánykori neve,
képesítési adatai,
telefonszáma,
a pályázat elnyerése szempontjából releváns adatok.
Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a munkahely elnyerése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatok címzettei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető.

Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta.

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább.

A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a továbbkezelés ésszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a továbbkezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.

A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok:

a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
a szerződött személy születési helye és ideje,
a szerződött személy anyja leánykori neve,
a szerződött személy TAJ száma,
a szerződött személy végzettséget igazoló bizonyítványainak száma,
a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
a szerződött személy vagy egyéni vállalkozó telefonszáma, email címe,
a díjazás, vagy a vásárlás összege,
a bankszámla száma.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, kapcsolattartás.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

A szerződés megkötésekor a Társaság ügyvezetője tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról. Tájékoztatást ad továbbá az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE

A kezelt személyes adatok:

a természetes személy neve,
telefonszáma,
e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5év, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

A TÁRSASÁG ÓVODÁJÁBA JELENTKEZŐ(JÁRÓ) GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság a Nemzeti Köznevelési Törvény által meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, valamint szakhatósági engedélyekkel rendelkező magánóvodát üzemeltet. Az óvodába jelentkező, illetve járó gyermekek adatai különleges adatoknak minősülnek, ezért a Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezeléshez mindig beszerezze a szülők hozzájárulását és azokat megfelelő fizikai és informatikai védelemben részesítse.

Az óvodai ellátás tekintetében a vonatkozó jogszabályok meglehetősen széles körű adatkezelést írnak elő, amelyek szülők, illetve a gyermeket az óvodából elvinni jogosult más személyek adatait is tartalmazzák. További különleges adatok kezelését jelentik a gyermekek neveléséhez nélkülözhetetlen anamnézis adatlapon felvett adatok.

Az óvodai adatlapon kezelt személyes adatok köre:

A gyermekekkel kapcsolatos személyes adatok köre:

a gyermek neve,
születési helye,
születési ideje,
lakcíme,
elérhetőségi telefonszám.
A szülőkkel kapcsolatos személyes adatok köre:

apa neve,
születési helye,
születési ideje,
mobiltelefonszáma,
iskolai végzettsége,
foglalkozása,
munkahelyének neve,
munkahelyének címe,
munkahelyi telefonszáma,
e-mail címe,
anya neve,
anya születési neve,
születési helye,
születési ideje,
mobiltelefonszáma,
iskolai végzettsége,
foglalkozása,
munkahelyének neve,
munkahelyének címe,
munkahelyi telefonszáma,
e-mail címe.
A gyermeket az óvodából elvivő személyek adatai:

az elvitelre jogosult neve,
telefonszáma.
Az adatkezelés célja: az óvodai nevelés adminisztratív feltételeinek biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek, illetve a szülők kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyvezetője és az általa megbízott munkatársak, KIR rendszer.

Az adatkezelés időtartama: a gyermeknek a Társaság óvodájába járásának végéig.

A Társaság nevelési anamnézis lapján kezelt személyes adatok köre:

a gyermek személyes adatai,
a gyermek születésével kapcsolatos adatok,
a gyermek óvodai elhelyezését megelőző fejlődési adatai,
a gyermek óvodába járásának megkezdésekor fennálló fejlettségi adatok,
a gyermek napirendjével kapcsolatos adatok,
a gyermek előfordult betegségeivel kapcsolatos adatok,
a családban előfordult betegségek adatai,
a gyermek-szülő kapcsolattal összefüggő adatok,
a gyermeknél tapasztalt nevelési problémák.
Az adatkezelés célja: az óvodai nevelés tervezése, személyre szabása.

Az adatkezelés jogalapja: a szülők kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság óvodapedagógusai, fejlesztőpedagógusai, KIR rendszer.

Az adatkezelés időtartama: a gyermeknek a Társaság óvodájában történő nevelésének lezárultáig.

A Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatok felvételekor közli az érintett szüleivel az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és az adatok címzettjeit, valamint az adattovábbítás címzettjeit. Tájékoztatást ad az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről és minden esetben kéri a szükséges hozzájárulásukat, amelyet írásban dokumentál.

A TÁRSASÁG ZÁRT TERÜLETEIN ALKALMAZOTT KAMERÁS MEGFIGYELÉS SZABÁLYAI

A Társaság zárt területein a vagyonbiztonság követelményeinek érvényre juttatása, a gyermekek biztonságának biztosítása és az esetlegesen bekövetkező balesetek körülményeinek tisztázása érdekében kamerarendszert alkalmaz.

A kamerarendszer működtetésének jogszabályi háttere:

a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt),
a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv),
a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR).
A kamerarendszer működtetésének szabályait külön kameraszabályzat tartalmazza.