Szivárvány Óvoda Sopron

A Szivárvány Óvoda Sopron  legszebb környezeteben, a Lövérekben egy kertes családi házban található.

A Szivárvány Óvoda célja a keresztény értékek közvetítése, többnyelvű alapszintű képzés a hagyományőrzés tükrében, az adott nyelvi kultúrába ágyazott művészeti nevelés, valamint közös európai feladatunk a környezeti nevelés és környezetvédelem.

Munkánkat egy speciális nyelvelsajátítási módszerre -egy személy egy nyelv- építjük. A csoportban egyszerre jelenlevő különböző nyelvet beszélő két óvónő támogatja és kiegészíti egymást. A magyar nyelvű óvónő, mint nyelvi biztonság és mint a magyar kultúra képviselője van jelen a csoportban. A német nyelvet képviselő óvónő mindig, minden helyzetben a német nyelvet használja. Kétszer egy héten megjelenik a képzésben a horvát nyelv, a régió harmadik nyelve és kultúrája. Így tehát az öt érzékszerven keresztül közvetítjük a nyelvet, melyet az énekeken és verseken kívül a mindennapi élethelyzetekben is folyamatosan, természetes módon alkalmazunk. A korai gyermekkorban történő nyelvelsajátítás során az a döntő szempont, hogy a gyerekek a nyelv struktúráját spontán, magyarázat nélkül, utánzással, természetes módon, életkoruknak és körülményeiknek megfelelően, játékos formában sajátítsák el.

Óvodánk egyik jellegzetessége a kis csoportlétszám, melyben jól alkalmazható az egyéni bánásmód elve, a gyermekek egyéni igényének kielégítésére.

Programunkban a környezetvédelem és a hagyományőrzés kiemelkedő helyet képvisel. A környezeti nevelés és környezetvédelem, valamint az egészséges életmód a többnyelvűség segítségével beépülnek a gyermekek óvodai mindennapjaiba. Környezetünk megismerése mellett, a környezet védelmére is fontosnak tartjuk felhívni a gyermekek figyelmét. Lehetőségeink szerint a mindennapi élet gyakorlatában, a személyes példamutatáson keresztül törekszünk a természet iránti empátia elmélyítésére, erősítésére. Elképzeléseink szerint e témájú, határon átnyúló programjaink tevékenyen hozzájárulhatnak ennek a fontos, közös európai feladatnak a megoldásához.

A néphagyományőrzés célja az Szivárvány Óvodai nevelésben a múlt értékeinek átörökítése, éltetése. Csoportjaink életét az “Évgyűrű” hagyományai, ünnepei és szokásai köré fűzzük fel. A gyermekek számára, identitástudatuk kialakulásában, helyük megtalálásakor fontos hátteret, biztonságot nyújt az anyaország nemzeti kultúrája. Munkánkban a komplexitásra törekszünk, így fontos szerep jut a mozgásnak, mesének, művészeti nevelésnek is, melyek játékos formában állandóan jelen vannak a mindennapokban, indirekt módon beépülve a gyermekek Szivárvány Óvodai életébe. Fontosnak tartjuk a gyermekek felkészítését a médiákkal való egészséges bánásmódra. Tehát nevelési célunk az európai szellemiség közvetítése.

A különböző nyelvi sajátosságok, az “Évgyűrű” kínálta lehetőségek és az ünnepnapok lehetővé teszik a másság és a hasonlóság megérzését, átélését, későbbi megértését. A kultúrák és a nyelv megérzése, elsajátítása képezik a hidat, az átjárhatóságot, amely alapfeltétele a békés, harmonikus együtt-egymás mellett élésnek Európában.

Szeptember 1 –  július közepéig tart egy óvodaév – a köztes időben szépítjük az óvodát, illetve készülünk a következő évre.

A jelentkezést személyes beszélgetés és a házirend részletes ismertetése, valamint egy szerződés követi.

 

2020 évben elnyerte óvodánk az Európai Nyelvi Díj első helyezését.

Az Európai Bizottság Által indított kezdeményezés célja, hogy elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló példaértékű és innovatív programokat.

A szakértői bizottság véleményének egy részét az alábbiakban idézzük:

“A soproni Többnyelvű Szivárvány Óvoda pályázata egy remek, a korai többnyelvűségre nevelő, Magyarországon egyedinek mondható olyan program, mely természetesen illeszkedik a soproni többnyelvű és több kultúrájú környezetbe, kihasználja a helyi adottságokat és a környezet adta lehetőségeket. A többnyelvű nevelés megvalósítására az „egy személy-egy nyelv” módszert alkalmazzák, melyhez egy-egy magyar, német és horvát nyelvű óvónőt foglalkoztatnak. Az európai szellemiség megvalósításának tökéletes példáját adja azzal, hogy a német, mint világnyelv tanítása mellett megismerteti a gyerekeket egy másik szomszédos ország nyelvével, a horváttal is. Az óvoda egy missziót tölt be a többnyelvűség elősegítésében, a más kultúrák tiszteletében – mindezt három nyelven. Az is elmondható róla, hogy egy tudatos, jól egymásra épülő elemekből álló koncepció mentén fejti ki hatását, amely különösen e határrégióban bír nagy jelentőséggel, és az Európai Nyelvi Díj szempontjából is – az idei prioritást is tekintve – releváns.”

A díjazott programra épül a Goethe Intézettel együttműködésben “Mit Kinder Deutsch lernen” elnevezésű új német nyelvi program, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatának részére.

A jövőben továbbképzések felajánlásával tervezzük az új német nyelvi program szeléskörű terjesztését.