Szivárvány Óvoda Sopron

A Szivárvány Óvoda Sopron  legszebb környezeteben, a Lövérekben egy kertes családi házban található.

A Szivárvány Óvoda célja a keresztény értékek közvetítése, többnyelvű alapszintű képzés a hagyományőrzés tükrében, az adott nyelvi kultúrába ágyazott művészeti nevelés, valamint közös európai feladatunk a környezeti nevelés és környezetvédelem.

Munkánkat egy speciális nyelvelsajátítási módszerre -egy személy egy nyelv- építjük. A csoportban egyszerre jelenlevő különböző nyelvet beszélő két óvónő támogatja és kiegészíti egymást. A magyar nyelvű óvónő, mint nyelvi biztonság és mint a magyar kultúra képviselője van jelen a csoportban. A német nyelvet képviselő óvónő mindig, minden helyzetben a német nyelvet használja. Kétszer egy héten megjelenik a képzésben a horvát nyelv, a régió harmadik nyelve és kultúrája. Így tehát az öt érzékszerven keresztül közvetítjük a nyelvet, melyet az énekeken és verseken kívül a mindennapi élethelyzetekben is folyamatosan, természetes módon alkalmazunk. A korai gyermekkorban történő nyelvelsajátítás során az a döntő szempont, hogy a gyerekek a nyelv struktúráját spontán, magyarázat nélkül, utánzással, természetes módon, életkoruknak és körülményeiknek megfelelően, játékos formában sajátítsák el.

Óvodánk egyik jellegzetessége a kis csoportlétszám, melyben jól alkalmazható az egyéni bánásmód elve, a gyermekek egyéni igényének kielégítésére.

Programunkban a környezetvédelem és a hagyományőrzés kiemelkedő helyet képvisel. A környezeti nevelés és környezetvédelem, valamint az egészséges életmód a többnyelvűség segítségével beépülnek a gyermekek óvodai mindennapjaiba. Környezetünk megismerése mellett, a környezet védelmére is fontosnak tartjuk felhívni a gyermekek figyelmét. Lehetőségeink szerint a mindennapi élet gyakorlatában, a személyes példamutatáson keresztül törekszünk a természet iránti empátia elmélyítésére, erősítésére. Elképzeléseink szerint e témájú, határon átnyúló programjaink tevékenyen hozzájárulhatnak ennek a fontos, közös európai feladatnak a megoldásához.

A néphagyományőrzés célja az Szivárvány Óvodai nevelésben a múlt értékeinek átörökítése, éltetése. Csoportjaink életét az “Évgyűrű” hagyományai, ünnepei és szokásai köré fűzzük fel. A gyermekek számára, identitástudatuk kialakulásában, helyük megtalálásakor fontos hátteret, biztonságot nyújt az anyaország nemzeti kultúrája. Munkánkban a komplexitásra törekszünk, így fontos szerep jut a mozgásnak, mesének, művészeti nevelésnek is, melyek játékos formában állandóan jelen vannak a mindennapokban, indirekt módon beépülve a gyermekek Szivárvány Óvodai életébe. Fontosnak tartjuk a gyermekek felkészítését a médiákkal való egészséges bánásmódra. Tehát nevelési célunk az európai szellemiség közvetítése.

A különböző nyelvi sajátosságok, az “Évgyűrű” kínálta lehetőségek és az ünnepnapok lehetővé teszik a másság és a hasonlóság megérzését, átélését, későbbi megértését. A kultúrák és a nyelv megérzése, elsajátítása képezik a hidat, az átjárhatóságot, amely alapfeltétele a békés, harmonikus együtt-egymás mellett élésnek Európában.

Szeptember 1 –  július közepéig tart egy óvodaév – a köztes időben szépítjük az óvodát, illetve készülünk a következő évre.

A jelentkezést személyes beszélgetés és a házirend részletes ismertetése, valamint egy szerződés követi.